Grundkurs Salsa & Discofox
Bezeichnung Kursnummer Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K124 20:30 Uhr 11.07.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K174 19:00 Uhr 16.07.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K154 18:30 Uhr 04.08.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K134 20:30 Uhr 16.08.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K114 19:00 Uhr 21.08.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K144 17:30 Uhr 31.08.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K125 20:30 Uhr 12.09.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K175 19:00 Uhr 24.09.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K155 18:30 Uhr 29.09.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K135 20:30 Uhr 11.10.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K115 19:00 Uhr 16.10.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K145 17:30 Uhr 26.10.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K165 17:00 Uhr 04.11.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K126 20:30 Uhr 14.11.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K156 18:30 Uhr 24.11.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K176 19:00 Uhr 29.11.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K116 19:00 Uhr 11.12.2023 2 x 75 Minuten buchen
Grundkurs Salsa & Discofox V-K136 20:30 Uhr 13.12.2023 2 x 75 Minuten buchen