Jugend Bronze-Silber-Kurs
Bezeichnung Kursnummer Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer buchen
Jugend Bronze-Silber-Kurs V-1310 17:30 Uhr jeden Montag jeweils 75 Minuten buchen
Jugend Bronze-Silber-Kurs V-1340 17:30 Uhr jeden Donnerstag jeweils 75 Minuten buchen
Jugend Bronze-Silber-Kurs V-1370 17:30 Uhr jeden Sonntag jeweils 75 Minuten buchen